Perlindungan Data dan Dasar Privasi

Kepada pelanggan yang dihormati,

Kita ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan anda selama ini dan akan meneruskan penyertaan anda dalam aktiviti-aktiviti promosi dan acara kanak-kanak yang akan datang.

Merujuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini disebut sebagai “PDPA”) yang telah berkuatkuasa pada 15 November 2013, kami ingin memaklumkan bahawa kami menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi and privasi anda.

1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Notis bertulis ini berfungsi bagi memaklumkan anda bahawa data peribadi anda akan diproses mengikuti syarat-syarat yang tertakluk pada PDPA.

Dalam pengurusan anda dengan kami, Times Experience Pte Ltd (992948-H) dan syarikat-syarikat berkaitan (seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Syarikat 1965) (“Times Publishing Group”), sebagai pelanggan / bakal pelanggan kami, kami akan meminta anda membekalkan data dan maklumat mengenai diri anda (“Data Peribadi”) untuk membolehkan kami untuk mengendalikan urusniaga dengan anda atau untuk menyampaikan notis, perkhidmatan dan / atau produk.

2. JENIS MAKLUMAT PERIBADI

Data Peribadi mungkin tertakluk kepada perlindungan data yang berkenaan, privasi dan undang-undang lain yang serupa dan boleh termasuk maklumat, tetapi tidak terhad kepada nama penuh, umur, alamat, jantina, tarikh lahir, e-mel, imej yang diambil dari CCTV di premis kami dan imej yang diambil dalam mana-mana acara promosi kami (seperti pameran buku, aktiviti kanak-kanak, perkongsian buku, ceramah buku, dan lain-lain)

Data peribadi yang kami kumpulkan boleh sama ada wajib atau sukarela. Data peribadi wajib yang kita memerlukan adalah untuk menyediakan anda maklumat produk serta perkhidmatan yang kami sedia ada. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi anda yang wajib, kita tidak akan dapat menyediakan anda maklumat produk serta perkhidmatan yang kami sedia ada.. Data peribadi sukarela yang tidak wajib juga dapat membolehkan kami untuk menyediakan anda maklumat produk serta perkhidmatan yang kami sedia ada. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi secara sukarela, anda masih boleh mendaftar untuk mendapatkan maklumat untuk produk serta perkhidmatan kami yang sedia ada. Data peribadi wajib dan sukarela adalah berbeza untuk setiap produk dan perkhidmatan dan akan ditunjukkan dalam borang permohonan.

3. KESAN KEGAGALAN DALAM PEMBERIAN DATA PERIBADI

Kegagalan dalam membekalkan Data Peribadi akan: -

 • menyebabkan kami tidak dapat menyediakan anda dengan notis, perkhidmatan dan / atau produk yang diminta;
 • menyebabkan kita tidak dapat menerima dan memproses penyertaan anda ke mana-mana peraduan;
 • menyebabkan kita tidak mampu untuk memaklumkan kepada anda tentang produk, perkhidmatan dan promosi yang terbaru.

4. TUJUAN PUNGUTAN DATA PERIBADI

Data Peribadi yang dikumpul akan digunakan dan selainnya diproses oleh kami untuk, antara lain, perkara berikut:

 • memproses permintaan anda, pembelian, penyertaan, permohonan ahli dan/atau pengesahan RSVP untuk acara promosi;
 • menyampaikan notis, perkhidmatan, produk, maklumat terkini, hadiah dan/atau bahan-bahan promosi kepada anda;
 • mengekalkan dan meningkatkan hubungan pelanggan;
 • menjalankan kajian pemasaran dan profil pelanggan;
 • mengekalkan dan mengemaskini penyimpanan rekod dalaman;
 • mengesan dan mencegah jenayah (termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, rasuah);
 • memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan dan membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, perintah mahkamah, undang-undang, garis panduan, pekeliling, kod berkenaan kepada kami atau mana-mana entiti dalam kumpulan kami;
 • membolehkan kita untuk menghantar maklumat melalui e-mel, telekomunikasi (panggilan telefon atau mesej teks) atau media sosial tentang produk, perkhidmatan dan / atau promosi yang ditawarkan oleh Times Experience Pte Ltd dan pihak-pihak ketiga yang dipilih yang kita dapati boleh menarik minat anda;

5. PENZAHIRAN MAKLUMAT PERIBADI

Data Peribadi yang diberikan kepada kami biasanya akan disimpan rahsia tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menzahirkan Data Peribadi anda berdasarkan kategori berikut: -

 • mana-mana pihak berkuasa di bawah undang-undang;
 • memindahkan data peribadi anda ke luar Malaysia kepada mana-mana entiti dalam kumpulan Times Experience Pte Ltd, sekutu dan rakan perniagaan;
 • rakan perniagaan dan sekutu yang menyediakan perkhidmatan atau barangan yang berkaitan berkaitan dengan perniagaan kami, untuk promosi dan / atau pertandingan;
 • pihak berkuasa berkanun, agensi-agensi kerajaan dan pengawal selia industri;
 • pakar perunding, akauntan, juruaudit, peguam atau penasihat kewangan atau profesional kami;
 • sub-kontraktor atau perkhidmatan pihak atau produk pembekal ketiga;
 • pembekal perkhidmatan kami untuk tujuan mewujudkan dan mengekalkan pangkalan data yang sama di mana kita mempunyai kepentingan bersama yang sah;
 • orang ramai apabila anda menjadi pemenang dalam pertandingan dengan menyiarkan nama, gambar dan Data Peribadi lain-lain tanpa pampasan bagi tujuan pengiklanan dan publisiti.

6. PERLINDUNGAN

Kami akan menyimpan dan memproses data anda dengan cara yang selamat. Kami berusaha, jika dapat dilaksanakan, menggunakan prosedur yang sesuai dan selaras dengan undang-undang  dan peraturan yang diguna pakai untuk menghalang pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang Data Peribadi dan kerugian akibat kemalangan atau pemusnahan, atau kerosakan dalam melaksanakan pentadbiran dan keselamatan perlindungan Data Peribadi anda.

7. HAK UNTUK MENGAKSES DAN MEMINDA MAKLUMAT PERIBADI

7.1 Anda mempunyai hak untuk mengakses dan meminda maklumat anda yang dipegang oleh kami dan anda boleh:

 • periksa sama ada kita memegang atau menggunakan Data Peribadi dan meminta akses data;
 • meminta kita membetulkan mana-mana Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dikemaskini;
 • meminta bahawa Data Peribadi anda ditahan oleh pihak kami hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan data itu dikumpulkan;
 • meminta kita nyatakan atau menjelaskan dasar-dasar dan prosedur berhubung dengan data dan jenis data peribadi dikendalikan oleh kami;
 • berhubung kami dalam bantahan anda dengan penggunaan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan kami tidak akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan tersebut; dan
 • menarik balik, sepenuhnya atau sebahagiannya, kebenaran anda diberikan sebelum ini, dalam setiap hal tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat-syarat kontrak dan tempoh masa yang munasabah.

7.2 Jabatan yang mengendalikan permintaan bertulis untuk akses kepada Data Peribadi atau pembetulan dan / atau penghapusan Data Peribadi atau untuk maklumat mengenai dasar-dasar dan prosedur dan jenis-jenis Data peribadi dikendalikan oleh kami:

Nama Jabatan: Jabatan Pemasaran
No. Telefon: 03-5636 0199
E-mel: timesbookstores@tpg.com.my
Alamat: Lot 557A & B, Jalan Subang 3, Subang Jaya Light Industrial Estate, 47610 Subang Jaya, Selangor.

7.3 Anda juga boleh berhenti melanggan kepada bahan-bahan pemasaran kami dengan klik pautan yang terkandung dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan mengikuti arahan di dalamnya.

8. PERSETUJUAN

Penggunaan anda terhadap laman web kami (http://www.timesbookstores.com.my), laman Facebook kami (https://www.facebook.com/timesbookstores.my) dan laman Instagram (https://www.instagram.com/timesbookstoresmy) menunjukkan kebenaran anda dengan penggunaan Data Peribadi anda mengikut Notis Perlindungan Data Peribadi ini.

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh mengemaskini Notis Privasi ini dari masa ke semasa. Jika terdapat perubahan ketara kepada Notis Privasi ini, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di laman web kami atau dengan menghantar pemberitahuan secara langsung melalui e-mel.

Notis Privasi ini telah dikemaskini pada bulan September 2019.

Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam bahasa Inggeris dengan Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam Bahasa Malaysia yang sepadan dengannya, terma-terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

f